kngf_beeld16-1250x938-def.jpg
30 januari 2023

FAQ

Vragen en antwoorden over het Individueel Register Fysiotherapie

Wat is het doel van het Individueel Register Fysiotherapie?
Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen.

Wat is het Individueel Register Fysiotherapie?
In het Individueel Register Fysiotherapie worden de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling voor het Individueel Register. Na herregistratie zal deze nieuwe regeling van toepassing zijn op alle geregistreerde fysiotherapeuten Ook fysiotherapeuten die zich voor het eerst registreren of zich na een onderbreking opnieuw willen registreren komen in deze nieuwe regeling terecht. De nieuwe regeling zal in 2023 worden opengesteld.

Wat betekent het Individueel Register Fysiotherapie voor mijn huidige individuele registratie?
Niets. De regeling waar u nu onder valt blijft voor u gelden tot het moment van herregistratie (einde 5-jaars registratieperiode). Dan gaan de regelingen SKF en KRF NL over in de regeling Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Wat is het beleid voor fysiotherapeuten die nu in twee registers vermeld staan? Dus in KRF NL en Keurmerk?
Fysiotherapeuten kunnen zelf kiezen met welke individuele registratie ze doorgaan. U hoeft niet in beide individuele registers te blijven en dus ook geen dubbele kosten te betalen. Uiteraard dient u wel te blijven voldoen aan de eisen die gelden voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een praktijk die geregistreerd is als Keurmerk Praktijk (vanaf 1 januari 2022: label Keurmerk) waaronder deelname aan peer review.

Ik ben zowel ingeschreven in het KRF NL als in het Keurmerk als individuele deelnemer. Mijn praktijk is ook Keurmerk deelnemer. Moet ik iets veranderen? 
Nee. Alles gaat vanzelf goed. U mag echter wel iets veranderen. U kunt één van beide registraties opzeggen. U kiest zelf welke individuele registratie u wilt continueren. Als u ervoor kiest om uw KRF NL-registratie op te zeggen, loopt uw Keurmerk registratie door zoals u gewend bent. Punten die in KRF NL zijn behaald kunnen niet worden overgezet.

Als u ervoor kiest om de individuele registratie bij het Keurmerk (SKF) op te zeggen zult u, omdat uw praktijk een Keurmerk praktijk is, wel moeten deelnemen aan de peer review bijeenkomsten. Waarschijnlijk worden ook intervisie bijeenkomsten onder bepaalde voorwaarden vanaf het samengaan erkend als peer review activiteit. Daar kunnen wel extra kosten aan zijn verbonden. U gaat dan verder in het KRF NL-register dat ook wordt overgezet naar het PE Online systeem. De punten die u in het KRF NL-register heeft behaald blijven behouden, net als de registratieperiode. Punten die u behaald heeft in het Keurmerk register kunnen niet worden overgezet.

Ik wil mijn KRF NL registratie opzeggen. Kan dat?
Voor 30 november 2022 kunt u via MijnKNGF.nl uw registratie in KRF NL beëindigen. Komt u er niet uit mailt u dan naar Register Kwaliteitshuis Fysiotherapie [email protected]

Ik wil mijn individuele registratie bij Keurmerk opzeggen. Kan dat?
Ja, indien u nu dubbel geregistreerd bent (bij Keurmerk en in KRF NL) dan kan uw individuele registratie bij Keurmerk worden opgezegd aan het einde van uw 1-jaars registratieperiode. Deze datum is per persoon verschillend.

Op het moment dat u aangeeft uw individuele registratie bij Keurmerk op te zeggen, wordt u gewezen op het volgende:

  • De extra kosten voor deelname aan peer review activiteiten;
  • De volledigheid van uw portfolio (indien er sprake is van nog openstaande activiteiten (het aantal bijgewoonde peer bijeenkomsten, het POP-verslag), dan is het advies om deze af te ronden voor beëindiging van uw registratieperiode). 

De monitoring op de volledigheid van uw portfolio wordt bij het beëindigen van de registratie bij Keurmerk voor de nieuwe periode gekoppeld aan uw registratie in KRF NL.

Wat zijn  de consequenties wanneer ik overstap van de KRF NL-regeling naar de SKF-regeling?
Wanneer u in de KRF NL regeling staat geregistreerd, betekent dat dat u daarin kunt blijven tot de herregistratie datum, te weten tot 31 december 2024.
In verband met de door het College KRF NL genomen Covid-19 maatregel, zijn 96 punten voldoende voor uw herregistratie. Tevens is het bij de KRF NL-regeling mogelijk na herregistratie 10 punten overschot mee te nemen naar een volgende registratie.
Wanneer u overstapt naar de SKF-regeling, kunt u geen punten meenemen en start uw registratie op het moment van registratie in de SKF-regeling op 0. U start dan een nieuwe periode van vijf jaar.

Ik heb mij uitgeschreven uit KRF NL, ben ik nog vindbaar op defysiotherapeut.com?
Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in KRF NL zijn voor patiënten en verwijzers vindbaar op de website defysiotherapeut.com. Bij uitschrijving uit KRF NL komt dit automatisch te vervallen. Komend jaar wordt er gewerkt aan een nieuw systeem die alle fysiotherapeuten (en praktijken) die ingeschreven staan in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, zichtbaar maakt.

Welke afweging moet ik maken nu vanaf 1 december de verplichting om me individueel te registreren bij SKF is komen te vervallen.
Voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in praktijken die vanaf 1 december 2021 als Keurmerk praktijk worden geregistreerd  vervalt de verplichting om over te stappen naar de individuele regeling van SKF. Uiteraard kunt u daar wel voor kiezen, dat heeft dan wel als consequentie dat er een nieuwe registratieperiode en een nieuwe periode van opbouw van punten start. Kiest u het continueren voor registratie in KRF NL dan dient u wel te gaan voldoen aan individuele eisen aan de eisen die gelden voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een praktijk die geregistreerd is als Keurmerk Praktijk (vanaf 1 januari 2022: label Keurmerk) waaronder deelname aan peer review.

Zijn er extra kosten waar ik rekening mee moet houden indien ik kies voor registratie in KRF NL.
Omdat u werkzaam bent in een Keurmerk-praktijk (vanaf 1 januari 2022 label Keurmerk), dient u wel te blijven voldoen aan de aanvullende individuele eisen. Dit betekent dat u moet deelnemen aan peer review activiteiten. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Waarschijnlijk worden ook intervisie bijeenkomsten en wellicht ook IOF onder bepaalde voorwaarden vanaf het samengaan erkend als peer review activiteit. Ook hier zijn kosten aan verbonden.
Onderstaand overzicht geeft u inzage in de extra kosten, waarmee u te maken krijgt bij het beëindigen van uw registratie in het individuele register SKF. Voor de volledigheid nemen we vooruitlopend op het besluit om intervisie en mogelijk ook IOF onder voorwaarden te erkennen als peer review activiteit, ook die kosten mee in het overzicht.
 

Keuze individuele registratie

Kosten

IOF*

Intervisie met modules* (met 8 deelnemers)* 

Intervisie met modules* (met 5 deelnemers)* 

Peerreview

KRF registratie (€252,10)

+ €150

= €402,10

+ €125

= €377,10

+ €200

= €452,10

+ €100

= €352,10

SKF registratie

(€275) 

+ €150

= €425

+ €125

= €400

+ €200

= €475

+ 0

= €275

*Er is nog geen formeel besluit genomen over de erkenning van deze activiteiten als peer review activiteit conform de Keurmerk-eisen

Worden de eisen van de huidige individuele registers aangepast, zoals bijvoorbeeld keurmerk-peerreview-avonden of IOF-avonden?
Nee, de eisen van de huidige registers worden niet aangepast. In het nieuwe Individueel Register Fysiotherapie is deelname aan peer activiteiten, IOF en intervisie vrijwillig, tenzij u werkzaam bent in een praktijk met het label Keurmerk.

Wat betekenen de veranderingen voor geregistreerde fysiotherapeuten die wonen en werken in het buitenland? Komt er een verplichting op het gebied van intervisie, peer review of IOF?
Activiteiten op het gebied van reflecterend leren zijn facultatief in het Individueel Register Fysiotherapie. Er verandert dus niets ten opzichte van de huidige situatie.

De verzekeraar verplicht mij om ook als individuele therapeut bij het Keurmerk aangesloten te zijn. Moet ik dat doen?
In principe niet. Als individuele therapeut kunt u kiezen de individuele regeling van KRF NL of die van het Keurmerk (SKF) te volgen. Uw praktijk kan in beide gevallen aan de voorwaarden voor een Keurmerk praktijk voldoen. Wij bepalen echter niet wat een verzekeraar in haar contract met u opneemt. Mocht u op grond van een overeenkomst met een zorgverzekeraar veronderstellen dat u als individuele therapeut wel verplicht moet overstappen naar het Keurmerk dan denken we met u mee. We ontvangen dan graag uw specifieke vraag en de bepaling in het contract dat u met de verzekeraar heeft.

Waarom zie ik mijn accreditatiepunten niet in MijnKNGF?
De reden waarom de accreditatiepunten voor u (nog) niet zichtbaar zijn, is omdat de accreditatiepunten zijn toegekend in PE online. Onze administratie (registeradministratie) gaat over naar PE online, echter heeft deze migratie helaas meer tijd nodig dan aanvankelijk was voorzien. De accreditatiepunten worden voor u zichtbaar op het moment dat wij helemaal over zijn naar PE online.

Voor scholingen die vóór 24 oktober 2022 zijn afgerond kan de fysiotherapeut via MijnKNGF nog een verzoek tot puntentoekenningen indienen. Zodra wij deze aanvraag goedkeuren zijn de accreditatiepunten voor u zichtbaar via mijnkngf.nl.

Na inloggen via www.mijnkngf.nl kunt u via de oranje button Punten toevoegen de aanvraag indienen (Let op: vergeet het deelnemerscertificaat toe te voegen)