08 april 2024

FAQ

Vragen en antwoorden over het Praktijkregister Fysiotherapie

Wat is het Praktijkregister Fysiotherapie? 
In het praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem, waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is. 

Waarom zou ik mijn praktijk registreren in het Praktijkregister? 
Dat hangt af van de ambitie van uw praktijk. Praktijken die zich registreren, doen ervaring op met het structureel aanleveren, verzamelen en gebruiken van data en doen mee aan een tweejaarlijkse praktijkvisitatie. In de toekomst kunnen zij deelnemen aan nieuwe ontwikkelpaden en/of zich verder ontwikkelen richting label Keurmerk.  

Door je praktijk te registreren wordt het voor de buitenwereld zichtbaar dat je praktijk aantoonbaar en transparant werkt aan kwaliteitsontwikkeling en draagt je praktijk bij aan de versterking van de positie van het vak en de beroepsgroep. 

Wat is het voordeel van de Basisregister?
Het Basisregister is er voor alle praktijken (ook solo praktijken) die intrinsiek gemotiveerd actief werken aan kwaliteitsontwikkeling in praktijkverband.

Praktijken die zich in het Basisregister registreren, doen ervaring op met de daarin afgesproken voorwaarden en kunnen in de toekomst deelnemen aan nieuwe ontwikkelpaden en/of zich verder ontwikkelen richting label Keurmerk. Welke keuzes jouw praktijk daarin maakt, hangt dus af van de ambitie van je praktijk. Door je praktijk te registreren wordt het voor de buitenwereld zichtbaar dat je praktijk aantoonbaar en transparant werkt aan kwaliteitsontwikkeling in praktijkverband en draagt je praktijk bij aan de versterking van de positie van het vak en de beroepsgroep.

Het Basisregister is vrijwillig en is opgezet voor praktijken die willen participeren in het Praktijkregister Fysiotherapie.

Kan ik mijn eenmanspraktijk ook inschrijven in het Basisregister? 
Ja, dat kan. Het Basisregister en het Individueel register zijn twee aparte onderdelen van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, met elk een andere inhoud. De registers vullen elkaar aan.  

Hoe kan ik mijn praktijk inschrijven in het Basisregister? 
Registratie van praktijken in het Basispraktijkregister voor 2024 is gesloten.  Eind van 2024 gaat de registratie weer open voor het kalenderjaar 2025.

Waar vind ik het inschrijfbewijs?
Deze vind je in PE-online. Log in met de AGB code van de praktijk

Waarom kan ik mij na 31 december niet meer aanmelden voor het Basisregister? 
De registratieperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december, waarna je dit telkens met een jaar kunt verlengen. Als je je praktijk aan het einde van dit kalenderjaar inschrijft start je praktijkregistratie per 1 januari. Inschrijven doe je altijd in het laatste kwartaal van het jaar, voordat de registratieperiode begint. Het is niet mogelijk om je praktijk na de start van een registratieperiode nog met terugwerkende kracht in te schrijven. Je moet dan wachten tot je je praktijk kunt inschrijven voor de volgende registratieperiode, die wederom op 1 januari begint. 

Na registratie in het Basisregister, wanneer moet de praktijk een visitatie laten plaatsvinden?
Alle praktijken die zich aanmelden voor het volgende kalenderjaar krijgen eerst een jaarregistratie. Na dit jaar krijgt de praktijk de tweejaarsregistratie waarin ze moeten voldoen aan een reguliere visitatie. Voorbeeld:
Aanmelding Q4 2021: praktijk heeft in 2022 een jaarregistratie gehad en heeft nu een tweejaarsregistratie van 01-01-2023 t/m 31-12-2024 waarin de visitatie moet plaatsvinden. 
Aanmelding Q4 2022: praktijk heeft in 2023 een jaarregistratie gehad en krijgt straks de tweejaarsregistratie van 01-01-2024 t/m 31-12-2025 waarin de visitatie moet plaatsvinden.

Hoe werkt herregisteren in het Basisregister?  
Herregistratie in het Basisregister kan vanaf 6 weken voor het einde van het registratiejaar plaatsvinden. Via PE-online ontvang je op het mailadres waarmee je de praktijk hebt ingeschreven, een automatische notificatie om het herregistratie formulier in te vullen en via PE-online in te sturen. Indien is voldaan aan de herregistratienormen en de factuur is betaald, wordt je praktijkregistratie verlengd. Indien je als praktijkhouder geen herregistratieformulier invult en terugzend of verzuimt de factuur te betalen, komt je praktijkregistratie automatisch te vervallen. 
Bij herregistratie na het eerste jaar wordt gekeken of; 

  • De praktijk heeft voldaan aan de maandelijkse aanlevering van data (via LDF of LDK) 

  • De praktijk verklaart te blijven voldoen aan de registratie eisen zoals benoemd onder paragraaf 2.1

  • De praktijk verklaart zich te committeren aan het meedoen aan een (twee jaarlijkse) formatieve visitatie. 

Voldoe je niet aan de herregistratie-eisen dan wordt je praktijk uitgeschreven en kun je je na een wachttijd van één kalenderjaar weer inschrijven. 

Moet ik ook nog betalen voor het individuele register als ik in het Praktijkregister sta? 
Het Individueel Register Fysiotherapie is er voor de registratie van natuurlijke personen (individuen) en heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen. In het praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het zijn dus verschillende registers waarvoor apart betaald moet worden. 

Ik ben ingeschreven in KRF NL. Mijn praktijk wordt nu Keurmerk praktijk. Moet ik iets doen? 
Je hebt de mogelijkheid om een keuze te maken voor het continueren van je individuele registratie in KRF NL of je kiest ervoor om over te stappen naar de individuele registratie van SKF. Een belangrijke voorwaarde is dat je, doordat jouw praktijk Keurmerk praktijk wordt, moet gaan deelnemen aan de peer review bijeenkomsten. Als je overstapt naar de individuele regeling van SKF, dan start voor jou een nieuwe registratieperiode en start je op het moment van registratie met het behalen van punten. 

Kun je als individu zowel in het Praktijkregister Fysiotherapie als in het Individueel Register Fysiotherapie staan? 
Nee, het Individueel Register Fysiotherapie is er voor de registratie van natuurlijke personen (individuen). Het Praktijkregister Fysiotherapie is voor de registratie van organisaties/instellingen. Je kan dus niet als individu in het Praktijkregister Fysiotherapie staan. Bij registratie van de praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie wordt wel geregistreerd welke fysiotherapeuten er op dat moment werkzaam zijn in de betreffende praktijk. Alle fysiotherapeuten van de praktijk moeten geregistreerd zijn in een individueel register. 

Er kan sprake zijn van verplichtingen op individueel niveau door de keuze van de praktijk voor het Praktijkregister Fysiotherapie. Op dit moment is dat alleen van toepassing voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een praktijk met het label Keurmerk. De extra activiteiten (peer review) worden op individueel niveau geregistreerd. Bent je solist, dan kan je jenaast je individuele registratie ook als praktijk registeren in het basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie. 

Gelden er extra eisen voor individuele fysiotherapeuten als de praktijk kiest voor registratie in het Praktijkregister? 
Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten moeten geregistreerd staan in het individueel register. Het Praktijkregister stelt daarnaast geen eisen aan individuele fysiotherapeuten. Je registratie in het Praktijkregister betekent wel dat je praktijk structureel data gaat aanleveren, meedoet aan de tweejaarlijkse praktijkvisitatie en dat jij en je medewerkers de principes van reflecterend leren onderschrijven. In het Praktijkregister ontwikkelt de praktijk door te leren van en met elkaar.  

Mijn praktijk wil de stap maken naar label Keurmerk. Hoe werkt dit?  
Praktijken die het label Keurmerk willen voeren zullen zich conform de huidige SKF regeling moeten registreren, inclusief het succesvol doorlopen van een entreevisitatie. De inschrijving voor label Keurmerk verloopt via SKF. 

De fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk mogen geregistreerd staan bij SKF of KRF NL. Zij kunnen dus hun huidige individuele registratie behouden. Therapeuten die in KRF NL geregistreerd staan moeten aanvullend wel voldoen aan de SKF-eisen, waaronder het volgen van peer review en het POP-verslag.  

Mijn praktijk is Keurmerkpraktijk. In welk individueel register moeten mijn medewerkers geregistreerd staan?
Er komt één individueel register in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie met daarin verschillende regelingen: De SKF individuele regeling, de KRF NL individuele regeling en op termijn de nieuwe individuele regeling van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. De fysiotherapeuten werkzaam in een Keurmerkpraktijk mogen geregistreerd staan bij SKF of KRF NL. Zij kunnen dus hun huidige individuele registratie behouden. Therapeuten die in KRF NL geregistreerd staan moeten aanvullend wel voldoen aan de SKF-eisen, waaronder het volgen van peer review en het POP-verslag. 

Zijn er financiële voordelen aan de registratie in het Basisregister? 
Nee. Dat is ook niet het uitgangspunt geweest bij de inrichting van het Basisregister. 

Kunnen wij ons collectief aanmelden voor het Praktijkregister? 
Nee. Registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie vindt vooralsnog plaats op praktijkniveau. Dat wil zeggen per praktijk AGB-code. Het is wel mogelijk om met de samenwerkende praktijken extra activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van data of reflecterend leren.  

Is registratie in het Praktijkregister verplicht?  
Nee, registratie in het Praktijkregister is op vrijwillige basis. 

Zijn er zorgverzekeraars die registratie in het Praktijkregister verplichten voor een basisovereenkomst? 
In de overeenkomsten over 2024 stelt geen enkele zorgverzekeraar inschrijving in het Praktijkregister van het Kwaliteitshuis verplicht. Wel kunnen zorgverzekeraars bijvoorbeeld een hoger tarief bieden aan een praktijk die in het Praktijkregister staat.

Kunnen praktijken uit de tweede of derde lijn ook registreren in het Praktijkregister?  
Praktijkregister Fysiotherapie is vooralsnog ontwikkeld voor extramurale praktijken. Er bestaat zeker een wens om voor het Praktijkregister Fysiotherapie toe te werken naar een verbreding ten behoeve van intramuraal werkende collega's. De tweede lijn is niet uitgesloten, maar of zij zich kunnen aanmelden is afhankelijk van het EPD-systeem van de praktijk. Het EPD-systeem moet geschikt zijn voor datalevering aan de LDF of LDK, zodat de praktijk kan deelnemen aan structurele dataverzameling. 
Een overzicht van EPD-systemen aangesloten op de LDF vind je hier.  
Een overzicht van EPD-systemen aangesloten op de LDK vind je hier

Wat wordt bedoeld met reflecterend leren? 
Reflecterend leren betekent dat wordt gewerkt een lerend systeem waarbij het met en van elkaar leren het belangrijkste principe is. Met andere woorden: het binnen de beroepsgroep, met collega’s, in een veilige omgeving werken aan kwaliteit van zorg. Met registratie in het Praktijkregister onderschrijf je de principes van reflecterend leren. Dit brengt geen aanvullende verplichtingen op individueel niveau met zich mee (zoals peer review, intervisie of IOF). Wel start je praktijk vanaf het tweede registratiejaar met deelname aan de tweejaarlijkse reflecterende praktijkvisitatie. 

Wat is de inhoud van de visitatie in het Basisregister? 
De tweejaarlijkse praktijkvisitatie heeft als doel de praktijk te ondersteunen in haar continue proces van ontwikkeling, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. De visitatie is ingericht volgens de principes van reflecterend leren en de behandelde onderdelen kunnen worden aangepast zodat dit aansluit bij de ambities van de praktijk en haar ontwikkeling zo goed mogelijk ondersteunt. Het visitatiebeleid is nog niet bekend. We zijn op dit moment nog bezig dit beleid te bepalen. Zodra dit bekend is zullen wij geregistreerde praktijken hierover per mail infomeren. 

Wat zijn de kosten van de visitatie in het Basisregister? 
Vanaf het tweede registratiejaar zal de praktijk deelnemen aan een tweejaarlijkse praktijkvisitatie. Hieraan zijn kosten verbonden voor de praktijk. Deze kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen wij geregistreerde praktijken hierover per mail infomeren. 

Welke plek hebben peer review, intervisie en IOF binnen het Praktijkregister?  
Met registratie in het Praktijkregister onderschrijf je de principes van reflecterend leren. Peer review, intervisie en IOF zijn werkvormen die vallen onder de noemer reflecterend leren. Deelname aan peer review, intervisie of IOF is in het Praktijkregister vrijwillig, en kan voor fysiotherapeuten punten opleveren in het Individueel register. 

Hoe staat het met de ontwikkelpaden?
De ontwikkelpaden worden nog uitgewerkt. De eerste ontwikkelpaden waaraan gewerkt is, zijn: Data in de praktijk, Samen leren in de praktijk en Samenwerken in de regio. Praktijken die zich geregistreerd hebben in het Praktijkregister van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie kunnen daar als eerste gebruik van maken. Meer informatie volgt t.z.t. 

Data-verzameling Praktijkregister 

Wat is het doel van structurele data-aanlevering? 
Praktijken geregistreerd in het Praktijkregister leveren op structurele basis data aan bij de online database. De zorg werkt in brede zin naar dataverzameling en gegevensuitwisseling. De patiënt speelt hierin een belangrijke rol en wil niet alleen inzage in zijn eigen dossier, maar ook een goede afstemming van zorg tussen zorgverleners. Op landelijk niveau is het informatieberaad hiervoor in het leven geroepen om te zorgen voor registratie aan de bron en optimale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten. Als fysiotherapeuten hebben we hier ook mee te maken en dat zal in toekomst zeker toenemen. Daarom is het goed om stapsgewijs in een veilige omgeving eerst zelf ervaring op te doen met het werken met data en daar zelf de waarde van te ervaren. Aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen als vervolgstap wordt daarmee makkelijker. Sinds het begin van deze eeuw verzamelen artsen in toenemende mate data, om ontwikkelingen te signaleren, om te verbeteren. Daar moeten we op aansluiten. Alleen zo kunnen we elke dag een stukje beter worden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die data ook juist gebruikt worden.

Het structureel verzamelen van data levert relevante (spiegel)informatie en benchmarks op die worden teruggegeven aan de fysiotherapeut en de praktijk via een dashboard. Dit draagt bij aan kwaliteitsborging van het fysiotherapeutisch handelen en de zorg aan de patiënt. Daarnaast levert de verzamelde data een bijdrage aan de positionering van fysiotherapie in het zorglandschap, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Structurele maandelijkse data aanlevering is essentieel voor de kwaliteit van de data en de beoogde opbrengsten voor de fysiotherapeut, praktijk en beroepsgroep. 

Waarom betaal ik registratiekosten voor het Basisregister terwijl ik gratis aan LDF kan deelnemen? 
De registratiekosten voor het praktijkregister zijn nodig voor de bekostiging van de registersystemen, monitoring en natuurlijk de ondersteuning van praktijken door het registerbureau. De basisregistratie in het praktijkregister bestaat uit meer dan alleen deelname aan de LDF. Praktijken die zich registreren in het Basisregister laten zien dat zij lerende organisaties zijn, en maken dit met hun deelname transparant. De praktijk committeert zich o.a. aan maandelijkse dataverzameling in de database van de beroepsgroep, reflecterend leren met alle medewerkers, en aan tweejaarlijkse praktijkvisitatie (vanaf het 2e jaar). Je krijgt de keuze voor deelname aan LDF of LDK. In de toekomst zullen deze databases worden samengevoegd. In de toekomst kan de praktijk ook deelnemen aan ontwikkelpaden. 

Wordt er ook naar de inhoud van mijn data gekeken als mijn praktijk geregistreerd is in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie? 
In het Basisregister ligt de focus op structurele data-aanlevering en niet op de inhoud van de data (bijvoorbeeld aantallen behandelepisodes, de inzet van meetinstrumenten of de volledigheid van de dossiervoering). Participatie in data-aanlevering is gericht op het stimuleren van deelnemende praktijken om zelf te ervaren wat de waarde van data kan zijn voor de eigen praktijk en ontwikkeling. 

Zorgt het aanleveren van data voor extra belasting? 
In principe niet. De gegevens komen rechtstreeks uit je EPD-systeem. Je hoeft geen extra gegevens vast te leggen dan je op dit moment al doet in het kader van wet- en regelgeving en beroepsstandaarden. Door toegang tot het data-dashboard kan je zelf bepalen op welke wijze je de data binnen je praktijk gaat gebruiken om van te leren. 

Worden de data gedeeld? 
Er worden zonder toestemming geen data op praktijk- of fysiotherapeutniveau gedeeld met andere partijen. 

Wij leveren nu data aan voor de LDF. Verandert er iets of moet ik iets anders doen nu de databases samengaan? 
Nee, dat hoeft niet. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het samenvoegen van beide bestaande databases (LDK en LDF). Op korte termijn verandert er dus niets en kan je op dezelfde wijze je data blijven aanleveren. 

Aan wie leveren we data? 
Je levert data aan één van de twee bestaande databases binnen de fysiotherapie (LDK of LDF). Deze databases zullen uiteindelijk worden samengevoegd. 

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur een berichtje naar [email protected]