06 december 2021

Privacy Statement KNGF ten behoeve van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. Met dit privacy statement geeft het KNGF inzicht in de omgang met persoonsgegevens en op welke wijze bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Artikel 1 Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie binnen het KNGF.

Het Reglement Kwaliteitshuis Fysiotherapie verwoord het doel van de oprichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, te weten het bevorderen en transparant maken van de kwaliteitszorg van de fysiotherapeutische beroepsuitoefening op zowel individueel als op praktijk/organisatie niveau zowel intra- als extramuraal in Nederland en Nederlandse Antillen door middel van het op vrijwillige basis registreren van fysiotherapeuten, netwerken en praktijkhouders in de daartoe door de beroepsgroep gehouden registers.

De taak van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is:

 • Uitvoering te geven aan alle administratieve taken die met registervoering op individueel en praktijk/organisatie niveau verbonden zijn;
 • Het zichtbaar maken van geregistreerde fysiotherapeuten en praktijken/organisaties;
 • Het bewaken van en het houden van toezicht op de vraag of hetgeen als beleid is vastgesteld, op een juiste, volledige en tijdige wijze is uitgevoerd.

Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens

Het KNGF verwerkt uw persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is iedere vorm van handelen met persoonsgegevens; van het ontvangen en opslaan tot het aanpassen, doorsturen en verwijderen daarvan. Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat direct of indirect herleidbaar is naar een identificeerbaar persoon. Het kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. De natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft wordt ook wel aangeduid als ‘betrokkene’.

We verwerken uw persoonsgegevens volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor deze zijn verstrekt, op basis van een van de zes (6) grondslagen van de AVG. Er zijn passende maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Artikel 3 Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie worden persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Verrichten van informatieve, administratieve en financiële handelingen;
 • Het inschrijven, registreren, herregistreren, doorhalen en het behandelen van dispensatieverzoeken in alle regelingen van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie;
 • Het monitoren van de maandelijks door de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en Landelijke Database Kwaliteit (LDK)/Nivel aangeleverde procesgegevens op praktijkniveau in het Praktijkregister Fysiotherapie;
 • Publicatie van namen en gegevens van geregistreerde fysiotherapeuten en praktijken op een of meer door het Kwaliteitshuis Fysiotherapie gevoerde openbare website(s);
 • Het beoordelen, registreren van organisaties ten behoeve van instellingsaccreditaties, en ook het intrekken van deze accreditaties;
 • Het bijhouden van deskundigheidsbevorderende (scholings-)activiteiten;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of mails aan geregistreerde fysiotherapeuten, praktijkhouders en (geaccrediteerde) scholingsaanbieders;
 • Zo efficiënt mogelijk maken en verbeteren van onze dienstverlening (technisch) en verbeteren van onze website.

Artikel 4 Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan indien dit is gebaseerd op een van de grondslagen zoals vermeld in artikel 6 AVG. Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt de gegevensverwerking gebaseerd op een van de volgende grondslagen:

 • Het verlenen van ondubbelzinnige toestemming;
 • Noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Noodzakelijkheid voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt het Kwaliteitshuis Fysiotherapie alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de fysiotherapeut en/of praktijkhouder toestemming is gegeven.

Artikel 5 Verwerkte persoonsgegevens

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, of omdat u deze zelf in het administratieve systeem van PE-online invult c.q. aan het Kwaliteitshuis Fysiotherapie verstrekt -bijvoorbeeld in het kader van een dispensatieverzoek-. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie kan de volgende (persoons)gegevens* verwerken:

* Niet alle gegevens zijn (persoons)gegevens.

 • Voor- en achternaam (incl. initialen)
 • Aanhef (geslacht)
 • Geboortedatum
 • Adres, woonplaats en postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BIG-nummer
 • AGB-code fysiotherapeut
 • KNGF-relatienummer
 • Persoonlijk ontwikkelplan fysiotherapeut (POP)
 • Behaalde diploma’s binnen de fysiotherapie incl. jaar van afstuderen
 • Verstrekte (medische) gegevens e.d. in het kader van dispensatieverzoek, bezwaar etc.
 • Start- en einddatum inschrijving in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (waaronder deel- en of aantekeningenregister).
 • Praktijkgegevens
  • Naam praktijk
  • AGB-code praktijk
  • Naam, adres en woonplaats gegevens (incl. postcode)
 • Naam contactpersoon praktijk (incl. telefoonnummer en e-mailadres)
 • Scholingsgegevens
  • Naam scholingsorganisatie
 • Contactpersoon van scholingsorganisatie (incl. telefoonnummer en e-mailadres)
  • Titel scholingsactiviteit
  • Categorie scholingsactiviteit
  • Aantal verkregen punten en datum voltooid

Daarnaast worden nog gegevens vastgelegd als lidmaatschap KNGF, lidmaatschap Beroepsinhoudelijke vereniging, specialismen/verbijzonderingen, kwalificaties, procesgegeven van deelname aan dataverzameling, deelname aan deskundigheidsbevorderende (scholings-)activiteiten en vastleggen visitatierapport.

Artikel 6 Verstrekking persoonsgegevens aan derde partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan derde partijen verstrekt. Zij krijgen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen worden verwerkingsovereenkomsten met deze partijen gesloten.

 • Leverancier voor geregistreerden- en financiële administratie;
 • Payment Provider;
 • Leverancier(s) van zoekmachine voor vindbaarheid van fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken;
 • Externe hostproviders, waaronder cloudproviders voor de opslag en beheer van gegevens;
 • Verzending van digitale nieuwsbrieven;
 • Drukkerij voor verzending drukwerk.

De volgende partijen zijn betrokken bij de registratie van de deelnemers c.q. hebben ‘toegang’ tot het online registratiesysteem van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie:

 • Het KNGF verstrekt aan Nivel praktijkgegevens (naam en AGB-code praktijk, adres, naam en e-mailadres tekeningsbevoegde) voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomst met fysiotherapiepraktijk voor het aanleveren van data en aanmaken van het dashboard.
 • Nivel verstrekt aan het KNGF procesinformatie over aanlevering van data op praktijkniveau (label Keurmerk). Voor het delen wordt gebruik gemaakt van naam en AGB-code praktijk, postcode, plaats en e-mailadressen (praktijk en tekeningsbevoegde).
 • HealthCare auditing (HCA) en/of andere auditbureau’s uploaden visitaties van praktijken in het online registratie systeem. Dit gebeurt op basis van naam en AGB-code praktijk.
 • Het KNGF verstrekt aan Mediquest praktijkgegevens (naam en AGB-code praktijk, startdatum inschrijving register) voor het verzamelen van praktijkdata uit de LDF.
 • Mediquest verstrekt aan het KNGF procesinformatie over aanlevering van data op praktijkniveau (basis praktijkregister). Voor het delen wordt gebruik gemaakt van naam en AGB-code praktijk en startdatum inschrijving register.
 • Het KNGF ontvangt van het CIBG uit het BIG-register een overzicht met namen en BIG-nummers van fysiotherapeuten.
 • Aanbieders van deskundigheidsbevorderende (scholings-)activiteiten hebben toegang (naam therapeut en BIG-nummer) tot het online registratiesysteem ten behoeve van het aanvragen van een accreditatie en het invoeren van deelname gegevens. Dit geldt ook voor organisatoren van peer reviews, IOF en intervisie.
 • Het KNGF en Vektis verstrekken elkaar -in het kader van het Keurmerk label- over en weer de volgende gegevens: Naam en AGB-code fysiotherapeut, geboortedatum, praktijknaam en specialismen.
 • Het KNGF deelt op praktijkniveau (label Keurmerk) gegevens met zorgverzekeraars: naam AGB-code praktijk en startdatum registratie en/of toelating;

Notabene: Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de het KNGF geen toezicht op houdt. Het KNGF is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens of gebruik van cookies door deze websites.

Artikel 7 Beveiliging van persoonsgegevens

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als gevolg van een datalek (misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging) of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie heeft naar redelijkheid organisatorische (onder meer inloggen met sterke wachtwoorden, autorisatie van medewerkers) en technische (bijvoorbeeld plaatsing van virusscanners en werken conform de wet- en regelgeving) veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegd toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. In de uitvoering van de taakstelling van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt het dataprotocol van het KNGF gevolgd.

Artikel 8 Bewaartermijn

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie bewaart de dossiers van de geregistreerde fysiotherapeuten en/of praktijkhouders gedurende de tijd dat de registratie van kracht is en vervolgens na het schrappen van de registratie nog gedurende 7 jaar.

Artikel 9 Recht tot inzage geregistreerde gegevens

Als betrokkene heb je met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in beginsel de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat uw persoonsgegevens objectief onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, dan kan uw verzoeken tot wijziging of aanvulling.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens mogen dan (tijdelijk) niet worden verwerkt of gewijzigd door de verwerkingsverantwoordelijke. Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat u de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijk moet kunnen ontvangen in een toegankelijke vorm en het recht heeft om deze persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen of over te laten dragen.
 • Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • Het recht om verleende toestemming tot verwerking in te trekken.

Deze rechten kunnen beperkt worden indien er wettelijke redenen zijn om de gegevens langer te bewaren. Vernietiging van de persoonsgegevens van geregistreerde fysiotherapeuten en praktijkhouders kan echter soms onlosmakelijk leiden tot schrappen uit het register, omdat een registratie zonder essentiële persoonsgegevens niet geldig is.

Artikel 10 Cookies

Het KNGF maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer bij een later bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden.

De cookies worden onder meer gebruikt voor het meten van gebruikersgegevens van de website (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid daarvan (bijvoorbeeld om na te gaan voor welke onderwerpen bezoekers de meeste belangstelling tonen) alsmede de vereenvoudigde werking van de website. Dergelijke functionele cookies worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welk aard dan ook. Er worden echter ook cookies gebruikt om de werking van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker (bijvoorbeeld door koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren). Op grond van die analyse kan het KNGF de website en haar dienstverlening verbeteren.

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te weigeren door je browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van de website zijn na weigering van cookies echter niet bruikbaar.

Artikel 11 Andere websites

Op deze website wordt door middel van links naar websites en applicaties van derden verwezen. Het KNGF is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de bij de betreffende websites en applicaties betrokken partijen met persoonsgegevens van bezoekers omgaan. Op je gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing. KNGF is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de inhoud van aanbieders van de betreffende websites.

Artikel 12 Wijzigingen

Het KNGF behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Dit beleid zal nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de AVG. Belangrijke wijzigingen zullen op de website worden gecommuniceerd.

 

Contact

Indien je vragen hebt over je rechten als betrokkene of je privacy in relatie tot het Kwaliteitshuis Fysiotherapie in het algemeen, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het KNGF. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op het toepassen en naleven van de privacywet- en regelgeving door het KNGF.

 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
t.a.v. ICT & FZ
Postbus 248
3800 AE AMERSFOORT
E: [email protected]
T: 06-12458185

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop het Kwaliteitshuis Fysiotherapie met je persoonsgegevens is omgegaan en het je niet is gelukt om daarover met het KNGF tot een oplossing te komen, kan je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
W: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
T: 088 -1805250