06 december 2021

FAQ

Vragen en antwoorden over het Praktijkregister Fysiotherapie

Wat is het doel van het Praktijkregister Fysiotherapie?
In het praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem, waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is.

Wat is het Praktijkregister Fysiotherapie?
Het Praktijkregister Fysiotherapie bestaat uit: het Basisregister, ontwikkelpaden en het label Keurmerk. Bij de inrichting van het praktijkregister is steeds gesproken over een uitbreiding van het huidige praktijkregister van SKF, waardoor ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken passend bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent een verruiming van de registratiemogelijkheden. Het label Keurmerk behoudt een duidelijk zichtbare plek in het praktijkregister Fysiotherapie. Het Praktijkregister Fysiotherapie is gebaseerd op de principes van reflecterend leren. De uitbreiding van het praktijkregister verloopt gefaseerd, startend met de inrichting van een basis praktijkregister (december 2021). Ontwikkelpaden worden op een later moment geïntroduceerd.

Wat is het Basisregister Fysiotherapie?  
Het Basisregister Fysiotherapie is een uitbreiding van het Praktijkregister Fysiotherapie en ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. Het Basisregister is er voor alle praktijken (ook solo praktijken) die intrinsiek gemotiveerd actief werken aan kwaliteitsontwikkeling in praktijkverband.

Waarom zou ik mijn praktijk registreren in het basisregister?
Dat hangt af van de ambitie van uw praktijk. Praktijken die zich in het Basisregister registreren, doen ervaring op met de daarin afgesproken voorwaarden en kunnen in de toekomst deelnemen aan nieuwe ontwikkelpaden en/of zich verder ontwikkelen richting label Keurmerk. Welke keuzes jouw praktijk daarin maakt, hangt dus af van de ambitie van jouw praktijk. Door uw praktijk te registreren wordt het voor de buitenwereld zichtbaar dat uw praktijk aantoonbaar en transparant werkt aan kwaliteitsontwikkeling in praktijkverband en draagt uw praktijk bij aan de versterking van de positie van het vak en de beroepsgroep.

Hoe kan ik me inschrijven voor het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie?
Om vanaf 1 januari 2022 als praktijk in het Basisregister Fysiotherapie geregistreerd te zijn, kunt u zich vanaf 6 december 2021 tot en met 31 december 2021 aanmelden via het hiervoor ingerichte portaal. Via diverse kanalen zal een link naar dat portaal onder de aandacht worden gebracht. Het Basisregister werkt met kalenderjaren. Nieuwe praktijken kunnen zich steeds in het vierde kwartaal aanmelden om in aanmerking te komen voor registratie in het daaropvolgende kalenderjaar (ingangsdatum 1 januari).

Waarom kan ik mij na 31 december niet meer aanmelden voor het Basisregister?
Ieder jaar kan de praktijk zich in het 4e kwartaal aanmelden voor registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie. Hier is voor gekozen omdat de registratieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december. Omdat wij dit jaar in een startjaar zitten loopt de aanmeldperiode dit keer vanaf 6 december t/m 31 december. In de toekomst zal de aanmeldperiode waarschijnlijk eerder starten.

Ik ben al Keurmerk Praktijk. Moet de praktijk zich dan ook aanmelden voor het Basisregister Fysiotherapie?
Nee hoor. Het Praktijkregister Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie bestaat uit twee regelingen: het Basisregister Fysiotherapie en het label Keurmerk. Jullie zijn al Keurmerk praktijk en staan daarmee al in het Praktijkregister Fysiotherapie.

Ik ben al Keurmerk praktijk en/of ben net geregistreerd als Keurmerk praktijk, verandert er iets? 
Het enige dat verandert is dat er vanaf 1 januari 2022 gesproken wordt over label Keurmerk. De eisen en kosten veranderen niet en uw praktijk behoudt een zichtbare plek in het Praktijkregister Fysiotherapie.

Moet ik me als solopraktijk ook inschrijven in het Basisregister?
Voor alle praktijken (groot en klein) is de keuze voor inschrijving in het Basisregister vrijwillig. Ook als solopraktijk kunt u kiezen voor registratie in het Basisregister.
Het Basisregister is onderdeel van het Praktijkregister Fysiotherapie. Uitgangspunt van het Praktijkregister Fysiotherapie is dat we binnen de beroepsgroep werken aan kwaliteit van zorg voor de patiënt en zelf bepalen welke activiteiten daar daadwerkelijk aan bijdragen.
Door uw praktijk te registreren wordt het voor de buitenwereld zichtbaar dat er binnen de praktijk aantoonbaar en transparant wordt gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling. 
Goed om te weten: De voorwaarden die in het Basisregister worden gesteld, zijn anders dan de voorwaarden waar je als individuele fysiotherapeut in het Individuele Kwaliteitsregister aan moet voldoen. 

Wat zijn de gevolgen als ik mij niet inschrijf in het Praktijkregister Fysiotherapie bijvoorbeeld voor contractering?
Het al dan niet inschrijven in het Praktijkregister heeft geen financiële gevolgen voor 2022. Bij de meeste grote verzekeraars loopt het inkoopbeleid t/m 2023.
Met de zorgverzekeraars die voor 2023 met een nieuw inkoopbeleid komen, zijn we nog in gesprek. Zij staan positief tegenover de stappen die we zetten in de samenwerking SKF-KNGF en de inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie met het Praktijkregister Fysiotherapie en het Individueel Register Fysiotherapie. Zorgverzekeraars zijn van mening dat Kwaliteit van de beroepsgroep is. Uitgangspunt van alles wat we doen is dat extra activiteiten of inspanningen moeten bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt.

In de contracten van zorgverzekeraars staat SKF. Is het dan wel akkoord als we volgend jaar geregistreerd staan in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie i.p.v. SKF?
Als je geregistreerd staat in label Keurmerk verandert er niks voor de contractering in 2022. Het label Keurmerk blijft bestaan en is onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.
Als je je recent hebt aangemeld aangemeld voor het praktijkregister kom je in het basispraktijkregister. Dit heeft geen consequenties voor de contractering in 2022.

Is er al iets bekend over de kosten van het Praktijkregister Fysiotherapie?
De registratiekosten voor het Basisregister in het Praktijkregister Fysiotherapie bedragen €240,- per jaar. De kosten voor het label Keurmerk veranderen voor 2022 niet.

Moet ik ook nog betalen voor het individuele register als ik in het Basisregister sta?
Het Individueel Register Fysiotherapie is er voor de registratie van natuurlijke personen (individuen) en heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen. In het praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het zijn dus verschillende registers waarvoor apart betaald moet worden.

Ik ben al Keurmerk deelnemer. Moet ik iets veranderen?
Nee

Ik ben ingeschreven in het KRF NL. Mijn praktijk is geen Keurmerk praktijk. Mogelijk gaat mijn praktijk wel deelnemen aan het Basisregister voor praktijken. Moet ik iets veranderen?Nee, voor individuele fysiotherapeuten verandert er niks.

Ik ben individueel Keurmerk deelnemer en ga veranderen van werkgever, van een Keurmerk praktijk naar een niet Keurmerk praktijk. Moet ik iets ondernemen?
Nee. Het individuele Keurmerk register geldt voor alle praktijken en therapeuten als voldoende voor alle contracten met verzekeraars. U hoeft niets te doen.

Ik ben ingeschreven in het KRF NL. Mijn praktijk wordt nu Keurmerk praktijk. Moet ik iets doen?
U heeft de mogelijkheid om een keuze te maken voor het continueren van uw individuele registratie in KRF NL of u kiest ervoor om over te stappen naar de individuele registratie van SKF. Een belangrijke voorwaarde is dat u, doordat uw praktijk Keurmerk praktijk wordt, moet gaan deelnemen aan de peer review bijeenkomsten. Waarschijnlijk worden ook intervisie bijeenkomsten onder bepaalde voorwaarden vanaf het samengaan erkend als peer review. In die situatie kunnen aan beide extra kosten zijn verbonden. Als u overstapt naar de individuele regeling van SKF, dan start voor u een nieuwe registratieperiode en start u op het moment van registratie met het behalen van punten. Peer review deelname is in de kosten van de Keurmerk deelname inbegrepen.

Kun je als individu zowel in het Praktijkregister Fysiotherapie als in het Individueel Register Fysiotherapie staan?
Nee, het Individueel Register Fysiotherapie is er voor de registratie van natuurlijke personen (individuen). Het Praktijkregister Fysiotherapie is voor de registratie van organisaties/instellingen. U kunt dus niet als individu in het Praktijkregister Fysiotherapie staan. Bij registratie van de praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie wordt wel geregistreerd welke fysiotherapeuten er op dat moment werkzaam zijn in de betreffende praktijk. Alle fysiotherapeuten van de praktijk moeten geregistreerd zijn in een individueel register.

Er kan sprake zijn van verplichtingen op individueel niveau door de keuze van de praktijk voor het Praktijkregister Fysiotherapie. Op dit moment is dat alleen van toepassing voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een praktijk met het label Keurmerk. De extra activiteiten (peer review) worden op individueel niveau geregistreerd. Bent u solist, dan kunt u zich naast uw individuele registratie vanaf 6 december ook als praktijk registeren in het basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie.

Moet iedereen binnen de praktijk een master-opleiding hebben om de praktijk te kunnen registreren in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie?
Nee, dat hoeft niet. Voor het Basisregister gelden geen master-eisen of een minimum aantal verbijzonderingen. Ook solopraktijken kunnen participeren in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie.

Gelden er extra eisen voor individuele fysiotherapeuten als de praktijk kiest voor registratie in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie?
Nee, er worden geen aanvullende eisen op individueel niveau gesteld. Voorwaarde is wel dat alle fysiotherapeuten geregistreerd staan in het individueel register.

Komen er verschillende labels binnen het Praktijkregister Fysiotherapie?
Vanaf 1 januari 2022 bestaan er twee regelingen in het Praktijkregister Fysiotherapie: De huidige kwaliteitsregeling Keurmerk (label Keurmerk) en de nieuwe regeling Basisregister. In de toekomst zullen er nieuwe regelingen worden geïntroduceerd onder de naam Ontwikkelpaden.

Klopt het dat je geen nieuwe entreevisitatie nodig hebt voor het nieuwe Praktijkregister Fysiotherapie als je bij SKF geregistreerd staat?
Als uw praktijk nu geregistreerd staat als Keurmerk praktijk dan verandert er voor u niets en blijft u werken conform de kwaliteitsregeling van SKF. Vanaf 1 januari 2022 verandert alleen de naam in label Keurmerk en behoudt uw praktijk een zichtbare plek in het Praktijkregister Fysiotherapie.

Ik wil met mijn praktijk overstappen naar SKF. Wat betekent dat voor de entreevisitatie en het overstappen van medewerkers van mijn praktijk?
Praktijken die willen voldoen aan de Keurmerk-eisen zullen zich conform de huidige voorwaarden moeten registreren, inclusief entree-visitatie. Voor wat betreft uw medewerkers: voor praktijken die vanaf 1 december 2021 geregistreerd worden als Keurmerk praktijk, vervalt de verplichting om alle individuele fysiotherapeuten in te schrijven in het individueel register van SKF. Dit betekent dat fysiotherapeuten zelf de keuze maken voor hun individuele registratie. Uiteraard moeten alle fysiotherapeuten wel voldoen aan de aanvullende eisen en deelnemen aan peer review activiteiten.

Ik ben een praktijk met meerdere vestigingen en 1 AGB code. Mag ik met eigen mensen vanuit verschillende vestigingen aan peer review doen? 
Nee, dit kan alleen als peergroepen bestaan uit twee verschillende praktijk AGB-codes.

De naam Basisregister doet vermoeden dat elke praktijk erin moet staan. Klopt dat?
De keuze voor registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie wordt op praktijkniveau gemaakt voor alle binnen de praktijk werkzame fysiotherapeuten en is facultatief. Het Basisregister is bedoeld voor praktijken die willen participeren in het Praktijkregister Fysiotherapie, maar niet willen of (nog niet) kunnen voldoen aan de eisen van het label Keurmerk.

Zijn er financiële voordelen bij registratie in het Basisregister
Nee, dat is ook niet het uitgangspunt geweest bij de inrichting van het Basisregister.

Wat betekenen de twee registers voor een solist of solopraktijk
Ook een solopraktijk kan participeren in het Praktijkregister, als wordt voldaan aan de drie instapcriteria van het Basisregister. Niemand moet in het Praktijkregister Fysiotherapie, u beslist het zelf als praktijkeigenaar.

Is aanmelden als collectief mogelijk?
Registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie vindt vooralsnog plaats op praktijkniveau. Het is wel mogelijk om met de samenwerkende praktijken extra activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van data. Dat gebeurt nu ook al in bepaalde regio's.

Komen activiteiten van regionale coöperaties ook in aanmerking voor punten?
In het Praktijkregister Fysiotherapie worden in principe geen punten behaald. De praktijk doet mee aan activiteiten en ontwikkelingen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt in de toekomst ruimte voor ontwikkelingen op het gebied van samenwerking (mono- en multidisciplinair), maar bijvoorbeeld ook participatie in innovatie en onderzoek (ontwikkelpaden).

Hoe kunnen fysiotherapeuten die werken in de tweede of derde lijn deelnemen aan een register?
Het Individueel Register Fysiotherapie biedt al mogelijkheden voor intramuraal werkenden. Het Praktijkregister Fysiotherapie wordt vooralsnog ontwikkeld voor extramurale praktijken. Er bestaat zeker een wens om voor het Praktijkregister Fysiotherapie toe te werken naar een verbreding ten behoeve van intramuraal werkende collega's. Op welke wijze dit kan zal worden onderzocht nadat we tot een Individueel Register Fysiotherapie en één Praktijkregister Fysiotherapie zijn gekomen.

Is het Praktijkregister er ook voor tweedelijns praktijken?
De tweede lijn is niet uitgesloten, maar of zij zich kunnen aanmelden is afhankelijk van het EPD-systeem waarmee er gewerkt wordt. Het EPD-systeem moet geschikt zijn voor datalevering aan de LDF of LDK.
Een overzicht van EPD-systemen aangesloten op de LDF vind je hier
Een overzicht van EPD-systemen aangesloten op de LDK vind je hier.

Onze praktijk overweegt registratie in het Basisregister. Het is echter niet duidelijk wat wordt bedoeld met reflecterend leren. Wat wordt daar mee bedoeld?
Bij inschrijving in het Basisregister onderschrijft u de principes van reflecterend leren. Dit betekent dat u het eens bent met het feit dat in het Praktijkregister Fysiotherapie wordt gewerkt met een lerend systeem, waarbij het met en van elkaar leren het belangrijkste principe is. Met andere woorden: het binnen de beroepsgroep, met collega’s, in een veilige omgeving werken aan kwaliteit van zorg. Met registratie in het Basisregister brengt dit geen aanvullende verplichtingen op individueel niveau met zich mee (zoals peer review, intervisie of IOF), maar start u op praktijkniveau vanaf het tweede registratiejaar wel met deelname aan formatieve/reflecterende praktijkvisitatie.

Wat houdt visitatie in het Basisregister in?
Vanaf het tweede registratiejaar zal de praktijk aan een praktijkvisitatie moeten deelnemen. Hieraan zijn kosten verbonden die door de praktijk zelf worden gedragen. Het doel van deze visitatie (het goede gesprek tussen twee praktijken) is om de praktijk te helpen en te ondersteunen in haar continue proces van ontwikkeling, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. De praktijkvisitatie heeft dus niet het karakter van een toets of beoordelingsmoment, maar vindt plaats vanuit het lerende systeem (principes reflecterend leren).

Ik ben benieuwd naar de plek en inhoud van intervisie in de nieuwe situatie.
Intervisie is gestoeld op de principes van 'reflecterend leren' en wordt één van de werkvormen waaruit fysiotherapeuten en praktijken kunnen kiezen. Voorbeelden van andere werkvormen zijn peer review en IOF. Accreditatie van deze activiteiten zal plaatsvinden op basis van vastgestelde criteria. Dit wordt  op een later moment verder uitgewerkt.

Blijven IOF en peer reviews bestaan?
Ja, we noemen dat reflecterend leren en daar worden alle werkvormen die aan de criteria voldoen in opgenomen. Aan de invulling werken we nog.

Data-verzameling Basisregister

Voor registratie in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie wordt de praktijk verplicht om data aan te leveren. Wat is het doel van data-aanlevering?
Het verzamelen van data draagt bij aan kwaliteitsborging van het fysiotherapeutisch handelen en de zorg aan de patiënt (middels spiegelinformatie naar de fysiotherapeut en praktijk via het dashboard), de positionering van fysiotherapie in het zorglandschap, beleidsmatig en strategisch - en wetenschappelijk onderzoek. Structurele maandelijkse data aanlevering is essentieel voor de kwaliteit van de data en de beoogde doeleinden voor de fysiotherapeut, praktijk en beroepsgroep.

Waarom betaal ik registratiekosten voor het Basisregister terwijl ik gratis aan LDF kan deelnemen?
De registratiekosten voor het praktijkregister zijn nodig voor de bekostiging van de registersystemen, monitoring en natuurlijk de ondersteuning van praktijken door het registerbureau. De basisregistratie in het praktijkregister bestaat uit meer dan alleen deelname aan de LDF. Praktijken die zich registreren in het Basisregister laten zien dat zij lerende organisaties zijn, en maken dit met hun deelname transparant. De praktijk committeert zich o.a. aan maandelijkse dataverzameling in de database van de beroepsgroep, reflecterend leren met alle medewerkers, en aan tweejaarlijkse praktijkvisitatie (vanaf het 2e jaar). U krijgt de keuze voor deelname aan LDF of LDK. In de toekomst zullen deze databases worden samengevoegd. In de toekomst kan de praktijk ook deelnemen aan ontwikkelpaden.

Wordt er ook naar de inhoud van mijn data gekeken als mijn praktijk geregistreerd is in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie?
In het Basisregister ligt de focus op structurele data-aanlevering en niet op de inhoud van de data (bijvoorbeeld aantallen behandelepisodes, de inzet van meetinstrumenten of de volledigheid van de dossiervoering). Participatie in data-aanlevering is gericht op het stimuleren van deelnemende praktijken om zelf te ervaren wat de waarde van data kan zijn voor de eigen praktijk en ontwikkeling.

Zorgt het aanleveren van data voor extra belasting?
In principe niet. De gegevens komen rechtstreeks uit uw EPD-systeem. U hoeft geen extra gegevens vast te leggen dan u op dit moment al doet in het kader van wet- en regelgeving en beroepsstandaarden. Door toegang tot het data-dashboard kunt u zelf bepalen op welke wijze u de data binnen uw praktijk gaat gebruiken om van te leren.

Worden de data gedeeld?
Er worden zonder toestemming geen data op praktijk- of fysiotherapeutniveau gedeeld met andere partijen.

Wij leveren nu data aan voor de LDF. Verandert er iets of moet ik iets anders doen nu de databases samengaan?
Nee, dat hoeft niet. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het samenvoegen van beide bestaande databases (LDK en LDF). Op korte termijn verandert er dus niets en kunt u op dezelfde wijze uw data blijven aanleveren.

Aan wie leveren we data?
U levert data aan één van de twee bestaande databases binnen de fysiotherapie (LDK of LDF). Deze databases zullen uiteindelijk worden samengevoegd.